តាមសីមា

ពីWiktionary
  1. អតីតខែត្រមួយនៃកម្ពុជារដ្ឋមាននិយាយក្នុងសម័យចតុមុខដែលកាលណោះប្រទេសបែកជាបី ជាទឹកដីរបស់ព្រះបាទស្រីរាជា មានរាជធានីនៅកំពង់សៀម