តារា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ា សំ. បា. ( ន. ) ផ្កាយ ។ តារាករ, តារានិករ ហ្វូង​ផ្កាយ, ពួក​ផ្កាយ ។ ឈ្មោះនិងត្រកូល