តារាង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

--រ៉ាង ( ន. ) ចម្រៀក, បន្ទះ​ឈើ​ឬ​ឫស្សី​ជាដើម​ដែល​ដាក់​ខ្វែង​ជា​ក្រឡា : ធ្វើ​តារាង, ចង​តារាង ។ គំនូស​បន្ទាត់​មាន​ក្រឡា ក៏​ហៅ តារាង ដែរ : តារាង​បញ្ជី ។ ក្រដាស​តារាង គឺ​ក្រដាស​ដែល​មាន​បន្ទាត់​ខ្វែង ។

( ន. ) ទី​ឃុំ​មនុស្ស ដែល​នៅ​មិន​ទាន់​ជម្រះ​កាត់​ទោស : ជាប់​តារាង, ដាក់​តារាង ។

  1. (គណនូបករណ៍វិទ្យា) table, tableau បញ្ជីទិន្នន័យតម្រៀបតាមជួរដេក និង ជួរឈរភាគច្រើនខណ្ឌដោយក្រឡាបន្ទាត់។