តារាសាស្ត្រ

ពីWiktionary

សំ. ( ន. ) វិទ្យាសាស្រ្ត​ចែង​អំពី​នក្ខត្តឫក្ស, អំពី​ផ្កាយ​ជាដើម ។