តាហ៊រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំថ្កូវ