តិណាសី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

herbivore សត្វស៊ីស្មៅនិង/ឬរុក្ខជាតិជាអាហារ។ ឧ.គោ ក្របី ពពែ ចៀម សេះ...ជាតិណាសី។