តីរវិថី

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

តីរៈ-- បា. ( ន. ) (--វីថិ) ផ្លូវ​មាត់​កំពង់, ផ្លូវ​ដែល​ឋិត​នៅ​បណ្ដោយ​តាម​ឆ្នេរ​នៃ​ទន្លេ ឬ​ស្ទឹង​ជាដើម ។