តឹកកែ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សត្វ​ពួក​ជីងចក់ តែ​ធំ​ជាង​ជីងចក់ មាន​សម្បុរ​ផ្អុច​ៗ មាន​ជើង​ស្អិត ចាប់​ត្រង់​ណា​ជាប់​ត្រង់​នោះ យំ​ឮ​សូរ តឹកកែ​ៗ ឬ តុកកែ​ៗ (បា. ហៅ ឃរគោលិកា; សំ. ហៅ គ្ឫហគោធិកា) ។ តុកកែ