តឹកតាង

ដោយWiktionary

( ន. ) ភ័ស្ដុតាង, គ្រឿង​អាង : សឹង​មាន​របស់​នេះ​ជា​តឹកតាង​ស្រាប់ ។