តុ

ដោយWiktionary

( ន. ) ប្រដាប់​ប្រើប្រាស់​ពួក​ថាស តែ​មាន​ជើង : បង្អែម​មួយ​តុ ។ ប្រដាប់​មាន​ជើង​សម្រាប់​ទ្រ​សម្រាប់​រង​អ្វី​ៗ : តុ​សរសេរ ។ គ្រឿង​តាំង​ជា​ការ​រុងរឿង ជា​លំអ​ក្នុង​ឱកាស​បុណ្យ​ធំ​នីមួយ ក៏​ហៅ តុ ដែរ : តាំង​តុ, ព្រះ​រាជ​ពិធី​តាំង​តុ ចម្រើន​ព្រះ​ជន្ម ... ។