តុង

ពីWiktionary

( ន. ) ធុង​ឬ​លូ​សម្រាប់​ដាក់​ផង់​ស៊ីម៉ងត៍, ដាក់​ដែក​គោល, ដាក់​ស្រា​ទំពាំងបាយជូរ ជាដើម : ស៊ីម៉ងត៍ ១ តុង ។

ចិ. ( ន. ) (តុ៎ង កិ. “ទាញ​យក, ហូត​យក”) ប្រាក់​ដែល​ហូត​យក​ពី​អ្នក​ជើង​ល្បែង បៀ, ប៉ោ, ថួ ជាដើម ដែល​ឈ្នះ​ជា​ប្រយោជន៍​ដល់​នាយ​បន : ហូត​យក​តុង​បៀ ។