តុញ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) សុញ, ទញ់ទាល់; ច្រើន​ប្រើ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ​តុះ : តុះតុញ​គំនិត​គិត​អ្វី​មិន​ឃើញ​សោះ ។