តុលាការ

ពីWiktionary
  1. --ល៉ា-- សំ. បា. ( ន. ) (តុលា + ការ) ការ​ថ្លឹង, ការ​ស្ទង់ មិន​ឲ្យ​មាន​ល្អៀង;
  2. ឬ​អ្នក​ស្ទង់​តម្រង់​សេចក្ដី ។
  3. (ច្បាប់) court, juridiction/tribunal ក្រសួង​ជម្រះ​ក្ដី ឬ ស្ថាប័នសាធារណៈ ដែលមានអំណាចវិនិច្ឆ័យសេចក្ដីលើរឿងក្ដី។
  4. (ច្បាប់) ​ចៅក្រម​អ្នក​វិនិច្ឆ័យ​ក្ដី។