តូក្យូ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

Tokyo