តែង

ពីWiktionary

( កិ. ) រៀប​ចំ, ស្អិតស្អាង, តាំង​បង្កើត : តែង​រឿង, តែង​ខ្លួន, តែង​សេចក្ដី ។ល។

( និ. ) រមែង; ធ្លាប់ : ផ្ទះ​នុ៎ះ​ខ្ញុំ​តែង​ទៅ​ញឹកញយ ។ តែងតែ រមែង​តែ, ធ្លាប់​តែ : តែង​តែ​មាន, តែងតែ​បាន ។