តៅហ៊ូ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ចិ. ( ន. ) ចាហួយ​ធ្វើ​ដោយ​ម្សៅ​សណ្ដែក...។