តំណក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) សភាវៈ​រាវ​ដែល​មាន​ចំនួន​តិច​ល្មម​តែ​ស្រក់​ចុះ​តក់​ៗ : ទឹក​មួយ​តំណក់, តំណក់​ភ្លៀង ។