ត្បាញ

ពីWiktionary

( កិ. ) ខ្ទាស់​ចេស​អំបោះ ឬ​ចេស​សូត្រ​ឲ្យ​កើត​ជា​សំពត់ ឬ​ខ្ទាស់​បន្ទោះ​អ្វី​ៗ ឲ្យ​កើត​ជា​ល្អី​កញ្ជើ​ជាដើម : ត្បាញ​សំពត់, ត្បាញ​ល្អី, ត្បាញ​កន្ទេល ។