ត្បាល់កិន

ពីWiktionary
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ឈើ​តូច​មួយ​ប្រភេទ ផ្លែ​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​រាង​ត្បាល់​កិន : ដើម​ត្បាល់​កិន ។Abutilon indicum ( L.) Sweet
  2. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយមាសខាងលិច