ត្មោង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រំពាត់​មាន​គល់​ត្រមោង ។