ត្រកូល

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ពូជ​ពង្ស : កើត​ក្នុង​ត្រកូល​ខ្ពង់ខ្ពស់ ។ ពាក្យ​នេះ​ក្លាយ​មក​ពី​ពាក្យ​ភាសា​សំស្រ្កឹត​ថា គោត្រ -កុល “ពូជ​ពង្ស​តាម​គោត្រ” ហៅ​តាម​ស្រួល​មាត់​ថា គោត្រកូល, លុះ​ដល់​យូរ​ត​ៗ​មក គេ​លុប​ពាក្យ គោ ចេញ នៅ​ហៅ​ត្រឹម​តែ ត្រកូល (ម. ព. គោត្ត និង គោត្រកូល ផង) ។