ត្រងិល

ពីWiktionary
  1. ( គុ. ) រលីង​ដោយ​បោច​ដោយ​ក្បិល​ឬ​ដែល​រលីង​ដូច​គេ​បោច​ដូច​គេ​ក្បិល : ក្បាល​ត្រងិល, សក់​ត្រងិល, ភ្នំ​ត្រងិល, ដំបូក​ត្រងិល ។
  2. ឃុំនៃស្រុកកំពង់លែង
  3. ភូមិនៃឃុំត្រងិល