ត្រចៀក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) អាយតនៈ​សម្រាប់​ត្រង​រង​នូវ​សំឡេង : ឮ​សំឡេង​ដោយ​ត្រចៀក ។ ប៉ែក​អវយវៈ​នៃ​អ្វី​ផ្សេង​ៗ​មាន​សណ្ឋាន​ស្រដៀង​នឹង​ត្រចៀក​ ដែល​សម្រាប់​យួរ, សម្រាប់​ទ្រ​ទប់​បិទ​បើក​បាន : ត្រចៀក​កញ្ឆេ, ត្រចៀក​ទ្វារ ។ល។