ត្រដរ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ខំ​ប្រឹង, ខំ​ស្ទុះ​ឡើង ដោយ​កម្លាំង​យ៉ាង​តិច : មនុស្ស​លង់​ទឹក​ខំ​ប្រឹង​ត្រដរ​ងើប​ហែល; រក​ស៊ី​ទាំង​ត្រដរ; ខំ​ត្រដរ​ដើរ​ទាំង​ឈឺ​ចាប់ ។