ត្រពាំង

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ថ្លុក​ធំ​កើត​ពី​មនុស្ស​ជីក​សម្រាប់​ឲ្យ​ដក់​ទឹក ឬ​កើត​ដោយ​សារ​កម្លាំង​ទឹក​ហូរ​ច្រោះ​ក៏​មាន ។

គឺ​ជា​ទី​ដក់​ទឹក​ធំ​ដូច​គ្នា​នឹង​ស្រះ​ដែរ ប៉ុន្តែ​ត្រពាំង​កើត​ឡើង​ឯង​ពី​ធម្មជាតិ ។ ត្រពាំង​ភាគ​ច្រើន​ស្ថិត​នៅ​ទី​ខ្ពស់​ជាង​ទំនាប​បឹង តាម​វាល និង​ក្នុង​ព្រៃ ។

  1. ភូមិនៃឃុំស្រែអំបិល
  2. ភូមិនៃឃុំក្រាំងលាវ