ត្រពាំងធំ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំបឹងណាយ
 2. ភូមិនៃឃុំស្រងែ
 3. ភូមិនៃឃុំស្រឡប់
 4. ភូមិនៃឃុំពង្រ
 5. ភូមិនៃឃុំយុទ្ធសាមគ្គី
 6. ភូមិនៃឃុំដំបូករូង
 7. ឃុំនៃស្រុកទឹកឈូ
 8. ភូមិនៃឃុំជុំគ្រៀល
 9. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងសង្កែ
 10. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងធំ
 11. ភូមិនៃឃុំទឹកក្រហម
 12. ភូមិនៃឃុំអង្គរសរ
 13. ភូមិនៃឃុំពានរោង
 14. ឃុំនៃស្រុកប្រាសាទបាគង
 15. ភូមិនៃឃុំរើល
 16. ភូមិនៃឃុំមានជ័យ
 17. ភូមិនៃឃុំអង្គប្រស្រែ
 18. ភូមិនៃឃុំដូង
 19. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងក្រសាំង
 20. ភូមិនៃឃុំព្រៃផ្ដៅ
 21. ភូមិនៃឃុំរនាម