ត្រពាំងធ្លក

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំបន្ទាយឆ្មារ
  2. ភូមិនៃឃុំស្វាយចចិប
  3. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
  4. ភូមិនៃឃុំស្ដៅ
  5. ភូមិនៃឃុំជាច
  6. ភូមិនៃឃុំច្រេស
  7. ភូមិនៃឃុំដូង
  8. ភូមិនៃឃុំពោធិ៍រាជ