ត្រពាំងល្ពាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំត្រាចទង
  2. ភូមិនៃឃុំយុទ្ធសាមគ្គី