ត្រពាំងវែង

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំផុង
 2. ភូមិនៃឃុំព្រះខែ
 3. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
 4. ភូមិនៃឃុំវាល
 5. ភូមិនៃឃុំដំណាក់រាំង
 6. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងគង
 7. ភូមិនៃឃុំច្រនាង
 8. អតីតភូមិនៃឃុំស្រយូវ
 9. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រយូវ
 10. ភូមិនៃឃុំអង្គភ្នំតូច
 11. ឃុំនៃស្រុកកណ្ដាលស្ទឹង
 12. ភូមិនៃឃុំឆក់ឈើនាង
 13. ភូមិនៃសង្កាត់គោករកា
 14. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ
 15. ភូមិនៃឃុំស្ពានត្នោត
 16. ភូមិនៃឃុំក្ដីរុន
 17. ភូមិនៃអតីតឃុំក្របីរៀល
 18. ភូមិនៃសង្កាត់ក្របីរៀល
 19. ភូមិនៃឃុំព្រៃរំដេង
 20. ភូមិនៃឃុំបឹងត្រាញ់ខាងត្បូង
 21. ភូមិនៃឃុំជើងគួន
 22. ភូមិនៃឃុំរវៀង
 23. ភូមិនៃឃុំប្រាំបីមុំ
 24. ភូមិនៃឃុំព្រៃស្លឹក
 25. អតីតភូមិនៃឃុំកូនគ្រៀល
 26. ភូមិនៃសង្កាត់កូនគ្រៀល