ត្រពាំងស្រង់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្គុះ
  2. ភូមិនៃឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ
  3. ភូមិនៃឃុំស្លា