ត្រពាំងឫស្សី

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
 1. ភូមិនៃឃុំជយោ
 2. ភូមិនៃឃុំក្រឡា
 3. ភូមិនៃឃុំសំរោង
 4. ភូមិនៃឃុំដំបែ
 5. ភូមិនៃឃុំគោកស្រុក
 6. ភូមិនៃឃុំរូង
 7. ភូមិនៃឃុំរកាពប្រាំ
 8. ភូមិនៃឃុំសំបូរ
 9. ឃុំនៃស្រុកកំពង់ស្វាយ
 10. ភូមិនៃឃុំត្រពាំងឫស្សី
 11. ភូមិនៃឃុំពពក
 12. ភូមិនៃឃុំដំណាក់សុក្រំ
 13. ភូមិនៃឃុំទំនប់ធំ
 14. ភូមិនៃឃុំរស្មី
 15. ភូមិនៃឃុំគោកគង់លិច
 16. ភូមិនៃឃុំរើល
 17. ភូមិនៃឃុំបឹងមាលា
 18. ភូមិនៃឃុំសម្បត្តិមានជ័យ
 19. ភូមិនៃឃុំសូរភី
 20. ភូមិនៃសង្កាត់បារាយណ៍
 21. ភូមិនៃឃុំត្រាំកក់