ត្រាជូ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ឈ្មោះ​ជញ្ជីង​មួយ​ប្រភេទ​មាន​សង្រែក ២ មាន​ធរណី​កណ្ដាល : ជញ្ជីង​ត្រាជូ ។ កាព្យ​សាស្ត្រា​កេរ​កាល​ថា : ដឹង​ហាប​ឲ្យ​ដឹង​តុល ភ្នែក​ឲ្យ​យល់​ទៀង​ត្រាជូ គិត​គ្រប់​សព្វ​ដោយ​ផ្លូវ ក្ដី​ចន្លោះ​កុំ​បី​មាន ។...