ត្រាស់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) បាន​លុះ​អរហត្តផល កម្ចាត់​នូវ​អាសវក្កិលេស​ចេញ​អស់​ចាក​សន្ដាន បាន​ឡើង​ជា​ព្រះ​សព្វញ្ញុពុទ្ធ បាន​ដឹង​នូវ​ញេយ្យធម៌​សព្វ​គ្រប់ : ព្រះ​មហាសត្ត​បាន​ត្រាស់​ជា​ព្រះ​ពុទ្ធ ។ (រ. ស.) និយាយ, ថ្លែង : ព្រះ​សម្មាសម្ពុទ្ធ​ទ្រង់​ត្រាស់​សំដែង​ព្រះ​ធម៌​ថា...; ព្រះ​បរម​ក្សត្រាធិរាជ​ទ្រង់​ត្រាស់​ហៅ​ព្រះ​អគ្គមហេសី...។ ផ្ដាច់​ត្រណម​ជូន​កំណល់​គ្រូ : ត្រាស់​ត្រណម ។