ត្រាំកក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ( ន. ) ឈ្មោះ​ស្រុក​មួយ​ក្នុង​ខែត្រ​តាកែវ : ស្រុក​ត្រាំកក់ ។
  2. ឃុំនៃស្រុកត្រាំកក់