ត្រាំខ្នារ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំស្នំក្រពើ
  2. ភូមិនៃឃុំសូរភី