ត្រីកោណមាត្រ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ធរណីមាត្រ) trigonometry, trigonométrie ផ្នែកមួយនៃគណិតវិទ្យាដែលសិក្សាពីទំនាក់ទំនងរវាងមុំនិងជ្រុងរបស់ត្រីកោណកែង។