ត្រីធា

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

(ពីជគណិត) trinomial, trinôme ពហុធាដែលមានបីតួ។ ឧ. a + b + c, ax2 + bx + C ជាត្រីធា។