ត្រឹម

ពីWiktionary

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ដែល​កំបុត​ស្អាត, ដែល​មាន​ចុង​ឬ​គល់​ស្មើ​គ្នា, ទៀង​ទាត់, ស្មើ : កំបុត​ត្រឹម, សម្ដី​ត្រឹម; ដាច់​ត្រឹម, និយាយ​ត្រឹម ។ ត្រឹម​ណា និ. ដល់​ណា, ដរាប​ណា : ទៅ​ត្រឹម​ណា ? ។ ត្រឹម​ណឹង ឬ ត្រឹម​ហ្នឹង និ. ដល់​ហ្នឹង, ដរាប​ហ្នឹង : ណ្ហើយ, ត្រឹម​ណឹង​ចុះ ! ។ ត្រឹម​ណេះ ឬ ត្រឹម​នេះ និ. ដល់​ណេះ​ឬ​ដល់​នេះ, ដរាប​នេះ : ពី​នោះ​មក​ត្រឹម​នេះ ។ ត្រឹម​ណោះ ឬ ត្រឹម​នោះ និ. ដល់​ណោះ ឬ ដល់​នោះ, ដរាប​នោះ : ពី​នេះ​ទៅ​ត្រឹម​នោះ ។ ត្រឹម​តែ និ. កំណត់​តែ, ល្មម​តែ​ដល់ : បើ​មិន​បាន​ដល់ ១០ ត្រឹម​តែ ៨ ក៏​យក​ដែរ ។ ត្រឹម​ត្រង់ គុ. ឬ កិ. វិ. ដែល​ត្រឹម​និង​ត្រង់​ឥត​ល្អៀង : សម្ដី​ត្រឹម​ត្រង់, ប្រព្រឹត្ត​ត្រឹម​ត្រង់, និយាយ​ត្រឹម​ត្រង់ ។ ត្រឹម​ធេង គុ. ឬ កិ. វិ. ស្មើ​ធេង : កំបុត​ត្រឹម​ធេង; អស់​ត្រឹម​ធេង ។ល។