ត្រូវ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( គុ. ឬ កិ. វិ. ) ទីទៃ​ពី​ខុស គឺ​ត្រង់​ឬ​ចំ : ពាក្យ​ត្រូវ, សេចក្ដី​ត្រូវ; និយាយ​ត្រូវ, ថា​ត្រូវ ។

( កិ. នុ. ) គាប្បី : ត្រូវ​ធ្វើ, មិន​ត្រូវ​ធ្វើ ។