ត្រើយទន្លាប់

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ