ត្រើយទន្លាប់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search
  1. ភូមិនៃឃុំព្រះបាទជាន់ជុំ