ថាវរៈ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ថាវៈរៈ បា.; សំ. ( គុ. ) (ថាវរ; ស្ថាវរ) មាំមួន, មាំទាំ, ឋិតថេរ (ស្ថាពរ) ។