ថាំង

ដោយWiktionary

( ន. ) ប្រដាប់​ធ្វើ​ដោយ​ឈើ​សម្រាប់​ដង, សម្រាប់​រែក​ទឹក ។ រង្វាល់​សម្រាប់​វាល់​ធញ្ញជាតិ មាន​ស្រូវ​អង្ករ​ជាដើម ចំនួន ២ តៅ ឬ ចំណុះ ៥០ ឬ ៦០ នាឡិ : ស្រូវ​មួយ​ថាំង ។