ថើប

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ស្រូប​ខ្យល់​ដោយ​ច្រមុះ​ដើម្បី​យក​ក្លិន ឬ​ឲ្យ​ដឹង​ក្លិន... : ម្ដាយ​ថើប​កូន​សំឡាញ់ ។