ថែវ

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) រោង​ជួរ​មាន​សណ្ឋាន​វែង, បរិវេណ ។ រោងទង gallery, galerie រោងជួរមានសណ្ឋានវែង ជាបរិវេណព័ទ្ធជុំវិញប្រាសាទឬវិហារជាដើម មានទ្វារធំទាំង ៤ ទិស ដែលមានល្វែងច្រើនបាំងជញ្ជាំងខណ្ឌដោយសង្កាត់ៗ មានទ្វារខាងទទឹងរោង សម្រាប់ដាក់តាំងបង្ហាញពីវត្ថុសិល្បៈ ដូចជា គំនូរ, ចម្លាក់ជាដើម។ ឧ. រោងថែវប្រាសាទអង្គរវត្ត, រោងថែវប្រាសាទព្រះវិហារ, រោងថែវព្រះវិហារព្រះកែវមរកត។ល។


កុដិ​ថែវ កុដិ​វែង​មាន​ល្វែង​ច្រើន បាំង​ជញ្ជាំង​ខណ្ឌ​ដោយ​សង្កាត់​ៗ មាន​ទ្វារ​ខាង​ទទឹង ។