ថៃ

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

ไทย ស. ( ន. ) (ទៃយ អ. ថ. ថៃ) ម. ព. សៀម ។ Thaïlande, Thailand