ថោក

ដោយWiktionary
Jump to navigation Jump to search

បា.; សំ. ( គុ. ) (ថោក; ស្ដោក “តិច”) ដែល​មាន​តម្លៃ​តិច : ស្រូវ​ថោក; មនុស្ស​ឫក​ថោក ។