ថ្កាត់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ប. ) ពាក្យ​សម្រាប់​និយាយ​ផ្សំ​ជាមួយ​នឹង​ពាក្យ ឈឺ : ឈឺ​ថ្កាត់ ។ បុរាណ​ច្រើន​ប្រើ កិ. គឺ​ចាប់​ឈឺ ដូច​មាន​ក្នុង​តម្រា​ថា ទោះ​ថ្កាត់​ថ្ងៃ​សុក្រ ជាដើម ។