ថ្នម

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( កិ. ) ធ្វើ​មិន​ឲ្យ​មាន​ហ្មង, ថែ​ទាំ​មិន​ឲ្យ​នឿយ​ហត់​ពេក; ប្រើប្រាស់​ដោយ​ប្រយ័ត្ន​ខ្លាច​ក្រែង​ឆាប់​ចាស់, ឆាប់​ខូច...: ថ្នម​ខ្លួន, ថ្នម​កូន, ថ្នម​គោ​ក្របី ។ កិ. វិ. : ដើរ​ថ្នម​ៗ គឺ​ដើរ​សន្សឹម​ៗ សម្រាល​ជើង ។ កាន់​ថ្នម​ដៃ គឺ​កាន់​សម្រាល​ដៃ​មិន​បាប់​ច្របាច់​ឬ​សង្កត់​ខ្លាំង ។