ថ្នល់

ពីWiktionary
 1. ( ន. ) ផ្លូវ​ខ្ពស់​ដោយ​ដី​លើក : បរ​រថយន្ត​តាម​ថ្នល់, ពួត​ដៃ​គ្នា​ជួយ​លើក​ថ្នល់​ពី​ភូមិ​មួយ​ទៅ​ភូមិ​មួយ, កុំ​លែង​គោ​ក្របី​ឲ្យ​ដើរ​កាត់​ថ្នល់ ។

Thnal

 1. ភូមិនៃឃុំដំបែ
 2. ភូមិនៃឃុំពេជ្រចង្វា
 3. ភូមិនៃឃុំដារ
 4. ភូមិនៃឃុំក្រាំងល្វា
 5. ភូមិនៃឃុំព្រះខែ
 6. ភូមិនៃឃុំមនោរម្យ
 7. ភូមិនៃឃុំទ្រៀល
 8. ភូមិនៃឃុំទួលគ្រើល
 9. ភូមិនៃឃុំវិហារហ្លួង
 10. ភូមិនៃឃុំស្វាយជ្រះ
 11. ភូមិនៃឃុំចារឈូក
 12. ភូមិនៃឃុំតាសោម
 13. ភូមិនៃឃុំរុនតាឯក
 14. ភូមិនៃឃុំគោកធ្លកលើ
 15. ភូមិនៃឃុំល្វែងឫស្សី
 16. ភូមិនៃអតីតឃុំស្រងែ
 17. ភូមិនៃសង្កាត់ស្រងែ
 18. ភូមិនៃឃុំចាន់ស
 19. ភូមិនៃឃុំសម្បត្តិមានជ័យ
 20. ភូមិនៃឃុំគោកខ្ពស់