ថ្នាក់

ដោយWiktionary

( ន. ) ជាន់, សង្កាត់; ល្បាក់ សម្រាប់​ដាក់​អ្វី​ៗ : រាន​ម៉ា​៥​ថ្នាក់, តម្រៀប​តាម​ថ្នាក់, ថ្នាក់​ទី ១, ប្រឡង​ឡើង​ថ្នាក់ ។