ថ្នាក់

ពីWiktionary
Jump to navigation Jump to search

( ន. ) ជាន់, សង្កាត់; ល្បាក់ សម្រាប់​ដាក់​អ្វី​ៗ : រាន​ម៉ា​៥​ថ្នាក់, តម្រៀប​តាម​ថ្នាក់, ថ្នាក់​ទី ១, ប្រឡង​ឡើង​ថ្នាក់ ។

  1. class, classe ផ្នែកសំខាន់នៃវគ្គីសាស្ត្រស្ថិតនៅបន្ទាប់ពីសាខា។ ឧ. មនុស្សស្ថិតក្នុងថ្នាក់ ម៉ាំម៉ាលីយ៉ា (mammalia)។